VUOROVAIKUTUSTERAPIAT

Theraplay

Theraplay on vuorovaikutussuhteen hoitomuoto, johon vanhempi ja lapsi osallistuvat yhdessä. Se on aktiivinen, innostava, leikkistä ja lasta kehitystasoisesti haastava lyhyt hoito. Sen perustana on terve vauvan ja vanhemman välinen vuorovaikutussuhde. Tavoitteena on luoda “erityisiä kohtaamisen hetkiä”, joissa tapahtuu korjaavia ja uudelleen yhteyden synnyttäviä kokemuksia.

Theraplayn tavoitteena voi olla esim. kiintymyksen synnyttäminen ja tukeminen, keskinäisen luottamuksen vahvistaminen, itsesäätelykyvyn lisääminen, iloisen yhdessäolon ja jaetun ilon lisääminen sekä vanhemmuuden vahvistaminen.

Theraplay toteutuu tyypillisesti kertaviikkoisesti 30min. kerrallaan. Tämän lisäksi aikuisten ohjaustapaamisia on noin joka kolmannen tapaamisen jälkeen. Koko prosessi voi olla pituudeltaan viidestätoista kolmeenkymmeneen kertaan eli noin puolesta vuodesta vuoteen. Theraplayhin tullaan tyypillisesti lääkärin lähetteellä, korvaavia tahoja voivat olla mm. perheneuvola, sosiaalitoimi tai sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja Theraplaysta:
Suomen Theraplay yhdistys
Theraplay instituutti (Chicago)


DDP (Kiintymyskeskeinen perheterapia)

DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy, Vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) on kiintymyskeskeinen perheterapeuttinen menetelmä. Se on kehitetty kiintymyshäiriöiden hoitamiseen syntymäperheissä, mutta erityisesti huostaan otettujen tai adoptoitujen lasten ja nuorten hoidossa. Pääasiallisena tavoitteena on perheen tilaan virittäytyen synnyttää, korjata ja/tai vahvistaa perheen keskinäisiä vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteita.

Monitraumatisoituneiden, nk. kehityksellisesti traumatisoituneiden (developmental trauma), lasten ja nuorten hoidossa oleellista on turvallisen ja luottamuksellisen suhteen synnyttäminen lapsen ja hänen ensisijaisen hoitajansa välillä. Tässä suhteessa mahdollistuu aiemmissa suhteissa tapahtuneiden erojen ja katkeamisten käsittely. Se on pohjana myös mm. lisääntyvälle tunteiden säätelykyvylle, positiivisen itsetunnon kehittymiselle, muiden sosiaalisten suhteiden mahdollistumiselle, sääntöihin ja vaatimuksiin asettumiselle ja persoonan integroitumiselle.

Tyypillisesti DDP toteutuu kertaviikkoisesti 90-120min. kerrallaan ja se soveltuu lapsille noin viisivuotiaasta ylöspäin. Yhteisten tapaamisten lisäksi tarvitaan usein vanhempien omia käyntejä, joiden tarkoituksena on reflektiivisesti pohtien auttaa vanhempaa auttamaan lastaan arjessa ja toteuttamaan terapeuttista vanhemmuutta. Prosessit ovat usein vuodesta kolmeen vuoteen kestäviä. DDP terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä ja maksavina tahoina voivat olla perheneuvola, sosiaalitoimi tai sairaanhoitopiiri.

Lisätietoja DDP:stä:
PT – kustannus
DDP Network
Center 4 Family Development
Daniel Hughes

 

 


MYLLYTALO | Myllytalontie 4, 13270 Hämeenlinna | Harri: 0400 861042 | Kirsi: 040 5443784 | Email etunimi.sukunimi@myllytalo.fi